Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Spoločnosť 

Filip Rada
Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou

IČO: 55731147

DIČ: 1083775550 

nie je platca dph

predáva prostredníctvom svojej internetovej stránky www.mhracky.sk  tovar objednávateľovi (ďalej len „klient“) len podľa nasledujúcich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako „VOP“).

 1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1.1. Zobrazenie výrobkov v online obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len nezáväzný online katalóg a treba ho chápať ako výzvu na predloženie návrhu zo strany klienta.

1.2. Klient si môže vybrať zo sortimentu výrobkov Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika a prostredníctvom tlačidla „vybrať “ ich môže zbierať v takzvanom nákupnom košíku. Pri objednávke musí klient oznámiť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a e-mailovú adresu. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ predkladá klient záväzný návrh na kúpu tovaru nachádzajúceho sa v nákupnom košíku. Tento návrh však môže byť spracovaný a vybavený len vtedy, ak klient kliknutím na tlačidlo „VOP prečítané a akceptované“ akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky a tým sa im pre prípad prijatia jeho návrhu podriaďuje.

1.3. Prevzatie objednávky potvrdí Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika klientovi bezodkladne elektronickou správou (e-mail), pričom v tejto správe sa ešte raz uvedie objednávka klienta. Potvrdenie prevzatia objednávky, ktoré obsahuje údaje objednávky, VOP spoločnosti Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika a ďalšie informácie v zmysle § 10 ods. 1 slovenského zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ešte nepredstavuje prijatie návrhu, čo sa v tomto potvrdení aj výslovne uvádza.

1.4. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza tak, že Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika prijme návrh klienta obstaraním vyskladnenia tovaru podľa objednávky klienta. O tom Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika zašle klientovi potvrdenie prostredníctvom e-mailu. Ak Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika návrh klienta neprijme, bude Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika klienta o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

1.5. Faktúra sa zasiela spravidla spolu s tovarom, pri platbe vopred sa faktúra posiela v potvrdzovacom emaile.

1.6. V prípade objednávok získaných prostredníctvom spolupráce s inými internetovými stránkami, tieto budú spracované rovnako ako objednávky z internetovej stránky www.mhracky.sk a sú pod zodpovednosťou www.mhracky.sk

 1. Dodanie, dostupnosť tovaru

2.1. Dodanie tovaru uskutoční dopravca, ktorého vyberie Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika Dodanie tovaru sa vykoná len v rámci územia Slovenskej republiky, a to na klientom uvedenú adresu na Slovensku.

2.2. Ak by klient v prípade dodania tovaru na ním uvedenú adresu nemohol dodaný tovar prevziať – napr. pretože nebude doma – musí bezodkladne kontaktovať dopravcu, ktorý mu zanechal správu. Ak by nebol dopravca zastihnuteľný, môže klient kontaktovať aj priamo Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika V prípade, že klient neprevezme tovar do štrnástich dní po prvom pokuse o jeho dodanie, vráti dopravca tovar Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika na náklady klienta.

2.3. Ak klientom vybraný výrobok nie je trvalo možné dodať, oznámi Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika bezodkladne túto skutočnosť klientovi. Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika v tomto prípade upustí od prijatia návrhu klienta. K uzavretiu zmluvy v tomto prípade nedôjde. Ak klient už uskutočnil platby, budú mu bezodkladne vrátené. Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika nezodpovedá za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú tým, že vybraný výrobok nie je možné trvalo dodať. Za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú v dôsledku omeškania s oznámením o trvalej nemožnosti dodania vybraného výrobku, zodpovedá Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika len vtedy, ak toto omeškanie bolo spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

2.4. Ak klientom v objednávke označený výrobok nie je len prechodne k dispozícii, Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika bezodkladne oznámi túto skutočnosť klientovi. Pri omeškaní dodania tovaru o viac ako dva týždne je klient oprávnený svoj návrh na kúpu odvolať, čo však musí urobiť do jedného týždňa po oznámení o omeškaní dodávky. V takom prípade budú už vykonané platby klienta bezodkladne vrátené. Za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú na základe oneskoreného oznámenia o omeškaní dodávky, zodpovedá Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika len vtedy, ak bolo oneskorenie spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Ak dodacia doba od výrobcu objednaného tovaru je viac ako 14 dní, Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika bezodkladne informuje klienta o tejto skutočnosti. Ak ani výrobca nepozná termín dodania tovaru, Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika môže objednávku jednostranne zrušiť a ak už tovar bol zaplatený, vrátiť hodnotu tovaru, bez akejkoľvek pokuty.

2.5 Ak klientom vybraný a v objednávke uvedený výrobok nie je možné dodať, Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika bezodkladne ponúkne alternatívne výrobky.

 1. Kúpna cena, náklady dodania

3.1. Kúpna cena príslušného tovaru sa určuje podľa cenníka Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika, aktuálne platného v deň objednávky, ktorý je k nahliadnutiu na stránke www.mhracky.sk. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

3.2. Za doručenie sa uplatňuje poplatok vo výške 4,30 / 5,50 ,- € za balík.

 1. Spôsob platby

4.1. Kúpna cena je splatná bezprostredne po doručení objednávky klienta spoločnosti Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika

4.2. Ak by zo strany Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika nedošlo k obstaraniu vyskladnenia tovaru klientovi (pozri bod 1.4.), vráti Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika bezodkladne klientovi prípadne už obdržanú kúpnu cenu.

4.3. Klient môže platbu realizovať platobnou kartou, dobierkou alebo bankovým prevodom.

4.3.1 Platobnou kartou: prijímame platobné karty typu: VISA, Mastercard 4.3.2 Bankovým prevodom na účet číslo: 2944155084/1100, IBAN: SK05 1100 0000 0029 4415 5084 (Tatra banka a.s.) BIC/SWIFT: TATRSKBX. Pre urýchlenie expedície tovaru a identifikáciu platby uvádzajte variabilný symbol.

4.4. Klient nie je oprávnený zadržať alebo započítať platby z titulu zabezpečovacích nárokov alebo iných vzájomných nárokov; to neplatí, ak by také právo mal zo zákona ako spotrebiteľ v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

4.5. Ak je klient v omeškaní s platbou, má Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika právo – nezávisle od uplatnenia výhrady vlastníctva podľa bodu 6. – na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 517 ods. 2 slovenského Občianskeho zákonníka.

 1. Výhrada vlastníctva

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vo vlastníctve Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika Ak je klient v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako štrnásť dní, má Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie tovaru.

6.Plnenie zmluvných povinností zo strany Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika

Zmluvné povinnosti Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika sú splnené v okamihu, keď klient obdrží objednaný tovar

 1. Informácia o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa

7.1. Ak je klient spotrebiteľom, môže od zmluvy odstúpiť do štrnástich dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa, keď klient obdrží tovar. Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje včasné odoslanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy listom alebo e-mailom na jednu z nasledujúcich adries:

Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika

mail: info@mhracky.sk

7.2. V prípade účinného odstúpenia od zmluvy musia byť obojstranne poskytnuté plnenia vrátené. Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika vráti klientovi platby, ktoré klient už uhradil a nahradí klientovi nutné a účelné náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Klient musíFilip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika vrátiť obdržaný tovar a ak tento tovar už používal, musí zaplatiť primeranú náhradu za jeho používanie vrátane náhrady škody za jeho prípadné znehodnotenie. Vrátenie tovaru sa uskutoční tak, že si ho Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika vyzdvihne. Náklady na vrátenie tovaru znáša klient ako spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, pričom platí za dohodnuté, že tieto náklady predstavujú 5,50,- € Pre dohodnutie termínu vyzdvihnutia tovaru musí klient kontaktovať Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika na telefónnom čísle:

0910 208 777 alebo emailom: info@mhracky.sk

7.3. Plnenia vyplývajúce z odstúpenia od zmluvy musia byť vrátené do pätnástich dní. Táto lehota klientovi začína plynúť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy resp. odoslaním tovaru, ak sa to považuje za konkludentné odstúpenie od zmluvy; Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika začína táto lehota plynúť prijatím tovaru.

 

 1. Záruka

 

8.1. Ak má dodaný tovar vady, je klient v rámci zákonných ustanovení (§ 622 a nasl. slovenského Občianskeho zákonníka) oprávnený požadovať opravu, výmenu veci, primerané zníženie ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Ak klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, má Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika právo určiť spôsob, akým sa záruka vykoná. Ak klient nie je spotrebiteľom v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný si uplatniť nároky zo záruky Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika do jedného mesiaca po zistení vady tovaru, inak je akákoľvek zodpovednosť Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika za vady vylúčená. Pre klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej platí, že reklamácie, podľa ktorých tovar nebol dodaný úplne alebo riadne, musia byť uplatnené do siedmych dní po prevzatí tovaru, inak sa tovar považuje za tovar dodaný bez vád.

8.2. S klientmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je dohodnutá jednoročná záručná doba. Pre klientov, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, platí záručná doba dva roky. Záručná doba začína plynúť hneď po obdržaní tovaru klientom.

8.3. Vyhlásenia k záruke alebo v rámci záruky zaväzujú Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika. len vtedy, ak ich urobia zamestnanci Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika Vyhlásenia subdodávateľov nezaväzujú Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika

 1. Zodpovednosť za škodu

9.1. Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika zodpovedá v rámci zákonných ustanovení za škody, ktoré sa zakladajú na konaní Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika jej zákonných zástupcov alebo pomocníkov

9.2. Klient je sám zodpovedný za to, že objednaný tovar je technicky vyhovujúci a z právneho hľadiska prípustné pre ním sledovaný účel použitia. Hoci sa Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika snaží na stránke www.mhracky.sk prijať opatrenia na zabránenie chybám pri objednávaní.

9.3. Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika nemôže zabezpečovať dátovú komunikáciu prostredníctvom internetu na základe súčasného stavu techniky bezchybne a/alebo kedykoľvek disponibilne. Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika preto nezodpovedá za stálu ani nepretržitú disponibilitu svojho online systému obchodu.

9.4. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom zostávajú nedotknuté.

 1. Znášanie nebezpečenstva

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na klienta odoslaním tovaru klientovi. Klient preto znáša riziko zaslania.

 

11.Ochrana údajov

Je potrebné, aby Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika, v rámci uzatvárania zmlúv získavala údaje o klientovi. Klient preto vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby boli predovšetkým jeho meno, priezvisko, adresa bydliska a jeho e-mailová adresa (základné údaje vzťahujúce sa na osobu) získavané, spracovávané a využívané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ je to potrebné na založenie, obsahové spracovanie alebo zmenu zmluvného vzťahu. Tieto údaje sú chránené pred prístupom tretích osôb, nebudú tretím osobám postúpené a nie sú prístupné cez internet.

 1. Oznámenia klientovi

Oznámenia klientovi sú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri objednávke. Ak by klient nemohol z akýchkoľvek dôvodov prijímať e-maily odoslané spoločnosťou Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika, bez toho, aby Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika, dostala hlásenie chyby, takýto stav ide na ťarchu klienta.

 1. Použiteľné právo

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi klientom a Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika podliehajú slovenskému právu s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

 1. Príslušnosť súdu

Pre všetky spory, priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi klientom a Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika, platí príslušnosť všeobecného súdu podľa slovenského občianskeho procesného práva.

 1. Salvatorská klauzula

Ak by niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok bolo neúčinné alebo by sa neúčinným stalo, účinnosť ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá. Neúčinné ustanovenie nahradia zmluvné strany po vzájomnej dohode právne účinným ustanovením, ktoré sa svojim ekonomickým významom a účelom čo najviac približuje neúčinnému ustanoveniu. Táto úprava platí rovnako v prípade chýbajúcich úprav.

 1. Ochrana osobných dát

16.1 Spoločnosť Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika  sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

16.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

16.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 1. Osobné údaje Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve webovej stránky. Cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Každý používateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

AKÉ SÚBORY COOKIE POUŽÍVAME?

Cookie používame za účelom zlepšenia našich služieb a pomáhajú k správnej funkčnosti našich stránok. Na stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. 

Bez  týchto  cookies  nemusia  niektoré  funkcie webu fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookie sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú. Trvalé cookie (persistent cookie) obsahujú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH POUŽÍVAME NIEKOĽKO TYPOV COOKIE:

17.1. ZÁKLADNÉ SÚBORY COOKIE

Tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Sú to napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez nich by sme nemohli poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich webstránok. Pokiaľ tieto cookie zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

17.2. PREVÁDZKOVÉ SÚBORY COOKIE

Pomocou prevádzkových cookie zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webstránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookie nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webstránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookie zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

17.3. REKLAMNÉ SÚBORY COOKIE

Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookie môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej  z  webových  stránok,  ktoré  sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a  efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.  

17.4. SÚBORY COOKIE TRETÍCH STRÁN

Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán, kde nemáme kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch:

Budeme rešpektovať, pokiaľ si predvolené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookie však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

 1. GDPR

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a záleží nám na tom, aby sme boli transparentní a otvorení v informovaní o spracovaní Vašich osobných údajov. Máme prísne pravidlá, ktoré stanovujú presné podmienky za akým účelom, akým spôsobom a aké osobné údaje využívame.

Vyplnením objednávky, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika využívať Vaše osobné údaje.

Kde uchovávame Vaše údaje?

Dáta sú uchovávané v dátovom centre spoločnosti WebSupport, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko. Zabezpečenie dátového centra je v plnom súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.

Prečo používame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na účely nevyhnutné so spracovaním Vašej objednávky, záručných záležitostí, či na účely zákazníckej podpory. Vaše osobné údaje používame tiež na zasielanie marketingových ponúk a pozvánok prostredníctvom emailov.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame tieto osobné údaje: 

 • kontaktné informácie – meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo,
 • platobné informácie a história platieb,
 • informácie o objednávke – objednané produkty, počet kusov a ceny.

Kto má prístup k Vašim údajom?

Prístup k Vašim osobným údajom má len obmedzený počet interných zamestnancov, nakoľko je to nevyhnutné pre ich pracovnú náplň (spracovanie objednávok, záručné záležitosti, balenie, zákaznícka podpora a pod.). Všetci takýto zamestnanci majú prístup len k takému objemu osobných údajov, ktoré k vykonávaniu svojej pracovnej náplne nevyhnutne potrebujú.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre Vás.

Komu Vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. V rámci vybavenia Vašej objednávky môžu byť osobné údaje poskytnuté účtovným kanceláriám, daňovým poradcom a dopravným, či prepravným spoločnostiam.

Máte právo na prístup k informáciám

Máte právo kedykoľvek požiadať (zaslaním správy na e-mailovú adresu info@mhracky.sk) o informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Spracovaním Vašich osobných údajov pomocou automatických prostriedkov na základe Vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte), ktorý poskytneme Vám alebo inej strane.

Máte právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, kedykoľvek okrem týchto situácií:

 • máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
 • máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
 • máte nevyrovnaný dlh bez ohľadu na spôsob platby,
 • ak ste vykonali nákup, Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Máte právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Filip Rada, Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Slovenská republika V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašim záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Máte právo namietať voči priamemu marketingu

Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu. Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch.

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov

Máte právo požadovať aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov, vrátane ich vymazania, za týchto okolností:

 • ak vyhlásite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až do overenia ich správnosti.
 • ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania Vašich osobných údajov.
 • ak už nepotrebujeme osobné údaje, ale vyžaduje sa to pre uplatnenie Vašich práv.
 • ak vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to až do doby, kedy overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

Máte právo odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení

V prípade, že si už viac neprajete dostávať informácie o novinkách a zľavách do Vašej emailovej schránky, môžete Váš predchádzajúci súhlas vziať späť a to kedykoľvek bez udania dôvodu. Súhlas môžete vziať späť sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch alebo zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@mhracky.sk.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Všetky požiadavky týkajúce sa Vašich práv uvedených vyššie môžete konzultovať na e-mailovej adrese info@mhracky.sk.

Zodpovedná osoba

Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme Vaše osobné údaje spracovali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na emailovej adrese info@mhracky.sk.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na našu zákaznícku podporu. Ak Vám ani komunikácia s našou zákazníckou podporou nepriniesla dostatočné uspokojenie, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk.

 1. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mhracky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu
20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. Reklamácie

Pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktorým je Filip Rada

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:

 

Obchodné meno:  Filip Rada

Sídlo:Družstevná 155/8, 067 82 Dlhé nad Cirochou

IČO: 55731147

DIČ: 1083775550 

nie je platca dph

email:     info@mhracky.sk

tel.:         +421 910 208 777

 

 1. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 3. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.
 5. Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.
 6. Orgánom dozoru je:

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktujte nás pomocou formuláru

 • Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:
 • a) Reklamácia v rámci záručnej doby
 • b) Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

 

 1. Záruka, záručné podmienky

 

 1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola  dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).  Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 6. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 7. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
 8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 9. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 • Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu poškodenú zásielku, je potrebné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 • Kupujúci tovar môže prevziať aj napriek evidentnému poškodeniu obalu
 • Za nepoškodenú neotvorenú, originál zásielku sa považuje tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať  tovar predávajúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknutú prípadnú škodu je zodpovedný dopravca.
 • Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.
 • Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na info@mhracky.sk
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 • Záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné poškodenie tovaru, ktorým je obuv:
 • a) deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,
 • b) opotrebenie v dôsledku nesprávneho výberu obuvi, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania obuvi. (v zmysle návodu na použitie),
 • c) mechanické opotrebovanie ( napr. deformácie podošiev a zvršku, deformácie pätičiek pri nazúvaní bez obuváku, prípadne bez rozšnurovania, pretrhnutie či prerezanie materiálu , vysúšanie obuvi na tepelnom zdroji atď.),
 • d) vymeniteľné časti obuvi: ako napr. vymeniteľný pätník, alebo šnurovadlo majú prirodzene kratšiu životnosť ako sám výrobok. Ich výmena patrí k bežnej údržbe výrobku, ktorú vykonávajú doporučené strediská opravy obuvi na náklady spotrebiteľa. (informáciu si žiadajte od predávajúceho pri kúpe výrobku),
 • e) vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty,
 • f) opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania,
 • g) opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
 • h) mechanické poškodenie (okopanie obuvi, deformácie päty v dôsledku obúvania bez obuváku, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi),
 • i) znehodnotenie podšívok obuvi pôsobením potu,
 • j) predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi alebo pri výbere neúmerne väčšej obuvi ako je veľkosť chodidla,
 • k) predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodovej šírky,
 • l) poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok,
 • m) na obuv, na ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním obuvi,
 • n) premokanie flexiblovej obuvi jej používaním vo vlhkom alebo mokrom prostredí,
 • o) púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo prevlhnutie usňovej obuvi,
 • p) na nerovnomernú kresbu líca a čiastočnú rozdielnosť povrchu, ktorá je pre prírodnú useň prirodzená.
 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. . 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.

 

III. Reklamačné podmienky

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 4. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť elektronicky alebo písomne na adrese predávajúceho:

 

Filip Rada
Družstevná 155/8
067 82 Dlhé nad Cirochou

 

 1. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár,  daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru  a doklad o doručení  (ďalej len „požadované doklady“).
 2. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:
 • identifikácia kupujúceho,
 • číslo elektronickej objednávky,
 • popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
 • názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
 • dátum a podpis kupujúceho.
 1. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 2. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci  telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.
 3. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
 • Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 • Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa  predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;  vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 • Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 • Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúc zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.
 • Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.
 • Ak po doručení tovaru zistí kupujúci nezrovnalosti medzi  dodaný tovarom a faktúrou, prípadne chyby tovaru, oznámi to najneskôr do 3 dní predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na mail info@mhracky.sk alebo telefonicky na tel. +421 910 208 777.

REKLAMÁCIA, PODMIENKY ZÁRUKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK


REKLAMAČNY PORIADOK

Preambula

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti Filip Rada v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti Filip Rada
o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

Článok I

Prevencia

 • 1: Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 • 2: Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
 • 3: Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Spoločnosť Filip Rada
   poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom Záručného listu a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.
 • 4: K zabezpečeniu riadnej starostlivosti a údržby slúžia rôzne prípravky a čistiace prostriedky..
 • 5: Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Článok II

Základné podmienky reklamácie

 • 1: Spoločnosť Filip Rada zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
 • 2: Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.
 • 3: Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 • 4: Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 • 5: Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 • 6: Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Filip Rada
   je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.
 • 7: Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.
 • 8: Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.

Článok III

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • 1: Zákazník môže uplatniť reklamáciu priamo v sídle spoločnosti. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, poprípade poštou. Nákup reklamovaného tovaru v sídle spoločnosti Filip Rada
   preukazuje zákazník najlepšie nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji spoločnosť Filip Rada
   reklamačné konanie len pokiaľ zákazník iným vierohodným spôsobom doloží resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil v predajni Filip Rada.
 • 2: Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.
 • 3: Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s vedúcim predajne, alebo ním povereným pracovníkom inak.

Článok IV

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 • 1: Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 • 2: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť Filip Rada je povinná vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.
 • 3: Chyba, ktorá sa prejaví do dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za chybu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak spoločnosť Filip Rada nepreukáže opak.

Článok V

Odstrániteľné chyby

 • 1: Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 • 2: V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť Filip Rada je povinná chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • 3: O prevedení opravy rozhodne vedúci predajne alebo ním poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).
 • 4: Zákazník môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), pokiaľ tým spoločnosti Filip Rada nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru, alebo závažnosti chyby.
 • 5: V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:
  • o reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
  • o zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať.

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

Článok VI

Neodstrániteľné chyby

 • 1: Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 • 2: Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo:
  • požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar)
  • alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • 3: V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 1. Záverečné ustanovenia
  Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
  Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 19.3.2020 Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu mhracky.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Tieto VOP sú vypracované pre prevádzkovateľa stránky www.mhracky.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie v pdf